" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

                -ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
                - ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
                - ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                - ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
                - ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
                - ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
                - ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
                - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม
                -ได้ฝึกการคีย์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัยขึ้น
                - ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
                - ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
                - ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบ
      - ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบและการส่งข้อสอบต่อฝ่ายวัดผล
      - ได้เรียนรู้การจัดอาหารและการทำหน้าที่ในสถานที่จัดการประชุม
      - ได้เรียนรู้จัดเตรียมการจัดสถานที่สอบและการจัดข้อสอบ
      - ได้เรียนรู้หน้าที่เกี่ยวกับกรรมการคุมสอบ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                - ในการสอนนักเรียนบางคนยังทำแบบฝึกหัดไม่ได้ การแก้ปัญหา คือ แนะตัวต่อตัวและเพื่อนช่วยเพื่อน   
        - ในการจัดทำข้อสอบมีบางเรื่องที่นักเรียนยังไม่ได้เรียน การแก้ปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนข้อสอบให้สอดคล้องกับบทเรียน
                - นักเรียนไม่มีการเตรียมตัวในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน การแก้ปัญหา คือ ในการนำเสนอคราวหน้าควรมีการเตรียมตัวมากกว่านี้             
- ในการสอบนักเรียนไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไป ควรเน้นย้ำเรื่องคำศัพท์มากกว่านี้
                - ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง การแก้ปัญหา คือ สั่งสอนและหักคะแนนความประพฤติ
                - ในการจัดประชุมไม่อาหารเพียงพอต่อจำนวนสมาชิก การแก้ปัญหา คือ ในการจัดประชุมครั้งต่อไป ควรวางแผนและจัดการอาหารให้ถูกต้อง

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                เนื่องจากเป็นสัปดาห์ของสอบกลางภาค ต้องมีความรู้ในการคุมสอบ การจัดเตรียมข้อสอบ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่การทำงานในกองกลางและคณะกรรมการคุมข้อสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun