" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม ถึง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคล
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการติวข้อสอบให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย
- ได้เรียนรู้กาจัดทำคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmark

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน การแก้ไข คือ มีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
                - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้างแก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
                - นักเรียนไม่ทำการบ้านการแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
                - ในการติวข้อสอบมีเวลาน้อย และนักเรียนมีจำนวนมาก จึงต้องติวเนื้อหาให้กระชับ
- ในการจัดค่ายพักแรม ลูกเสือไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าที่ควร จึงต้องหัดให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและหัดทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาการใช้โปรแกรม Bookmark
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                - เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนเก็บไม่เพียงพอ จึงแนะนำให้สอนซ่อมเสริม เพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่นักเรียน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. คุมนักเรียนขึ้นรถอย่างปลอดภัยในการเดินทางกลับ
3. เข้าร่วมกิจกรรมปิดกองค่ายพักแรมลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูมากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ สถานที่พักแรมมีความสกปรก
   การแก้ปัญหา คือ ให้ลูกเสือช่วยกันเก็บกวาด

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. คุมนักเรียนขึ้นรถอย่างปลอดภัยในการเดินทางไปค่ายพักแรม
3. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ช่วยทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงในฐานและการเดินทางไกล
5. จัดสถานที่ในการนอนค่ายพักแรม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูมากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสถานที่พักลูกเสือกางเต็นท์ไม่เป็น
   การแก้ปัญหา คือ ต้องหัดให้ลูกเสือช่วยเหลือและสามัคคีกัน
2. ปัญหา คือ ในการทำอาหารลูกเสือบางหมู่ไม่เตรียมอุปกรณ์มา
   การแก้ปัญหา คือ ให้ลูกเสือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เตรียมตัวและจัดของสำหรับการเข้าค่ายลูกเสือ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การจัดค่ายพักแรม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดหน้าที่ไปค่ายมีการแบ่งงานไม่ลงตัว
   การแก้ปัญหา คือ ต้องใช้ประชาธิปไตยในการทำงาน

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมนุม
5. สอนวิชาซ่อมเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การใช้วิธีการเก็บคะแนนนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนมาไม่ตรงเวลา
   การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนน


การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. อัดวิดิโอการสอน เพื่อมอให้อาจารย์นิเทศน์วิชาเอก

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การใช้สื่อการสอนใหม่ๆ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการอัดวิดิโอค่อนข้างยาก เพราะมีความจุไม่เพียงพอ
   การแก้ปัญหา คือ ต้องใช้ความจุของเมมโมรีการ์ด

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. ทำข้อมูลโครงการเพศศึกษา
7. เก็บคะแนนนักเรียนใส่ใน Bookmark

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Bookmark
5. ได้เรียนรู้การจัดทำครงการ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ การใช้โปรแกรม Bookmark ค่อนข้างยาก
   การแก้ปัญหา คือ ต้องศึกษาการใช้เพิ่มเติม

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. จัดอาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงอาจารย์ในหมวด
6. เก็บคะแนนนักเรียนใส่ใน Bookmark

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Bookmark

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ การใช้โปรแกรม Bookmark ค่อนข้างยาก
   การแก้ปัญหา คือ ต้องศึกษาการใช้เพิ่มเติม

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมชุมนุม
5. สอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การจัดแบ่งกิจกรรมค่ายลูกเสือ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนคะแนนเก็บไม่เพียงพอ
   การแก้ปัญหา คือ ต้องจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลและได้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดีจากนั้นยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องสมรรถนะของผู้เรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการติวข้อสอบให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย
- ได้เรียนรู้กาจัดทำคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmark

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน ต้องมีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
                - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง ต้องจะว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
                - นักเรียนไม่ทำการบ้านการ ต้องว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
                - ในการติวข้อสอบมีเวลาน้อย และนักเรียนมีจำนวนมาก จึงต้องติวเนื้อหาให้กระชับ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาการใช้โปรแกรม Bookmark
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                - เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนเก็บไม่เพียงพอ จึงแนะนำให้สอนซ่อมเสริม เพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่นักเรียน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนแทนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแทนอาจารย์สุพิศ
5. จัดทำข้อมูลคะแนนนักเรียนเพิ่มเติม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆและการติวนักเรียน
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนคะแนนเก็บไม่เพียงพอ
   การแก้ปัญหา คือ ต้องจัดให้มีการสอนซ่อมเสริม

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ติว O-net ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. คิดคะแนนเก็บของนักเรียน
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
7. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
7. เข้าสอนแทนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแทนอาจารย์สุพิศ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆและการติวนักเรียน
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ เนื่องจากเวลาที่ติวมีจำนวนน้อย
   การแก้ปัญหา คือ จึงต้องใช้เนื้อหาที่กระชับ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ติว NT ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. คิดคะแนนเก็บของนักเรียน
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
7. เข้าสอนแทนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแทนอาจารย์เอกรัฐ เพชรรักษ์ และอาจารย์สุพิศ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆและการติวนักเรียน
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ เนื่องจากเวลาที่ติวมีจำนวนน้อย
   การแก้ปัญหา คือ จึงต้องใช้เนื้อหาที่กระชับ
2. ปัญหา คือ นักเรียนที่ติวมีจำนวนมาก
   การแก้ปัญหา คือ ต้องศึกษาและเตรียมตัวเป็นอย่างดี

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เตรียมตัวติว NT ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. คิดคะแนนเก็บของนักเรียน
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆและการติวนักเรียน
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การลงคะแนนข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
   การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ นักเรียนที่ติวมีจำนวนมาก
   การแก้ปัญหา คือ ต้องศึกษาและเตรียมตัวเป็นอย่างดี

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. มอบหมายงานแก้ตัวให้นักเรียน
4. คิดคะแนนเก็บของนักเรียน
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. เข้าสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมชุมนุม
7. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การลงคะแนนข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
   การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ นักเรียนสอบตกกลางภาค
   การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนสอบแก้

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่
2. ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนห้องที่ปรึกษาในการแลกของขวัญวันปีใหม่
3. ร่วมกิจกรรมในการชมวงดนตรีโรงเรียน
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดพิมพ์งาน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการตักบาตรในตอนเช้ามีฝนตก
   การแก้ปัญหา คือ ต้องใช้ร่มในการยืนตักบาตร

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยอาจารย์ในหมวดตรวจข้อสอบ
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบ
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
7. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การลงคะแนนข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
   การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ นักเรียนสอบตกกลางภาค
   การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนสอบแก้

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun