" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. ช่วยเดินส่งข้อสอบตามห้องสอบต่างๆ
3. ช่วยจัดข้อสอบ
4. ตรวจข้อสอบ
5. คิดคะแนนรวมปลายภาค
6. กรอกคะแนนลง Book Mark

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกการเป็นกรรมการกองกลาง
2. ได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ
3. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นผู้คุมสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการส่งและจัดข้อสอบมีจำนวนคนน้อย
    การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันทำ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. ช่วยเดินส่งข้อสอบตามห้องสอบต่างๆ
3. ช่วยจัดข้อสอบ
4. ตรวจข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกการเป็นกรรมการกองกลาง
2. ได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ
3. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นผู้คุมสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการส่งและจัดข้อสอบมีจำนวนคนน้อย
    การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันทำ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. ช่วยเดินส่งข้อสอบตามห้องสอบต่างๆ
3. เข้าคุมสอบแทนอาจารย์ณตภณ
4. ช่วยจัดข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกการเป็นกรรมการกองกลาง
2. ได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ
3. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นผู้คุมสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการส่งและจัดข้อสอบมีจำนวนคนน้อย
    การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันทำ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ช่วยจัดสถานที่ในการส่งข้อสอบ
2. ช่วยเดินส่งข้อสอบตามห้องสอบต่างๆ
3. เข้าคุมสอบแทนอาจารย์ณตภณ
4. ช่วยจัดข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกการเป็นกรรมการกองกลาง
2. ได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ
3. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นผู้คุมสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการส่งและจัดข้อสอบมีจำนวนคนน้อย
    การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันทำ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
5. จัดทำข้อสอบปลายภาค
6. รวมคะแนนเก็บของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำข้อสอบ
6. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ คะแนนของนักเรียนบางคนยังไม่พอ
    การแก้ปัญหา คือ ต้องให้นักเรียนทำงานมาส่งเพิ่ม

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้ความสามัคคีและความสนิทสนมกับบุคลากรในโรงเรียน
- ได้เรียนรู้การทำการ์ดเชิญ
- ในการเรียนรู้การทำสื่อการสอนสำหรับงานวิจัย
- ได้เรียนรู้การทำข้อสอบ
- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นคณะและการทำงานในหมวด
- ได้เรียนรู้จัดทำเกียรติบัตรและการจัดทำบอร์ด
- ได้ช่วยเหลืองานด้านต่างๆในโรงเรียน
- ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ในการทำการ์ดเชิญมีความยุ่งยากในการออกแบบ 
การแก้ปัญหา คือ ออกให้เหมาะสมกับโอกาส
- ในการทำการ์ดเชิญยังมีชื่อผิดอยู่บ้าง 
การแก้ปัญหา คือ แก้ไขให้ถูกต้อง
-  นักเรียนมีความก้าวร้าวในการพูดจากับครูอาจารย์ 
การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนความประพฤติและส่งชื่อให้ฝ่ายปกครอง
- ในการเดินทางไปงานเลี้ยงมีอุปสรรคเนื่องจากฝนตก 
การแก้ปัญหา คือ พยายามรอให้ฝนหยุดแล้วถึงจะไปตามนัด
- นักเรียนขาดคะแนนเก็บเยอะ 
การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนตามแก้งานเพื่อให้คะแนนเพิ่มมากขึ้น
- ในการทำโครงการมีปัญหาในเรื่องเวลาการจัดทำ 
การแก้ปัญหา คือ จัดหาเวลาที่เหมาะสม
- ในการเรียนการสอนนักเรียนบางคนยังมีงานค้าง
 การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนมาส่งงานในเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องตัดเกรด
- ในการจัดทำข้อสอบมีจำนวนเยอะมาก 
การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันทำในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ในการจัดเรียงเกียรติบัตรมีความยุ่งยากเนื่องจากมีจำนวนเยอะ
 การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันเพื่อจะได้จัดเรียงเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
- ในการเก็บรวบรวมคะแนนมีนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ส่งงาน 
การแก้ปัญหา คือ กำหนดเวลาส่งงานที่ชัดเจน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การอภิปรายผลของการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหากับนักเรียนและการสะท้อนความคิดเห็นกับเพื่อนครู

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

             ในการคิดคะแนนต้องแยกออกเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ และต้องทำให้เสร็จตรงเวลา

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเกียรติบัตร
7. ช่วยจัดสถานที่สำหรับงานเกษียณอายุราชการ
8. ดูแลและรับของขวัญสำหรับงานเกษียณอายุราชการ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้จัดทำเกียรติบัตร
6. ได้ช่วยเหลืองานต่างๆในโรงเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเก็บรวบรวมคะแนนมีนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ส่งงาน
    การแก้ปัญหา คือ กำหนดเวลาส่งงานที่ชัดเจน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษแทนอาจารย์ละเอียด อรชร 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 406
6. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเกียรติบัตร
7. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดบอร์ด

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้จัดทำเกียรติบัตรและการจัดทำบอร์ด

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดเรียงเกียรติบัตรมีความยุ่งยากเนื่องจากมีจำนวนเยอะ
    การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันเพื่อจะได้จัดเรียงเป็นเขตพื้นที่การศึกษา

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำข้อสอบปลายภาค
5. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดหารูปภาพสำหรับงานเกษียณอายุ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดทำข้อสอบมีจำนวนเยอะมาก
    การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันทำในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำซองข้อสอบปลายภาค

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเรียนการสอนนักเรียนบางคนยังมีงานค้าง
    การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนมาส่งงานในเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องตัดเกรด

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าร่วมประชุมโครงการพืชพรรณ
6. จัดทำการ์ดเชิญวันเกษียณ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำการ์ดเชิญ
6. ได้เรียนรู้การแบ่งงานกันทำเป็นหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำโครงการมีปัญหาในเรื่องเวลาการจัดทำ
    การแก้ปัญหา คือ จัดหาเวลาที่เหมาะสม

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. ช่วยจัดทำการ์ดเชิญให้อาจารย์เกษียณ
7. จัดทำการ์ดอวยพรในวันงานเกษียณ
8. เข้าร่วมงานเลี้ยงครูเกษียณในหมวด

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำการ์ดเชิญและการ์ดอวยพร
6. มีความสนิทสนมและความสามัคคีในหมวดมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเดินทางไปงานเลี้ยงมีอุปสรรคเนื่องจากฝนตก
    การแก้ปัญหา คือ พยายามรอให้ฝนหยุดแล้วถึงจะไปตามนัด

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. จัดทำข้อสอบท้ายบท
6. ช่วยจัดทำของขวัญให้แก่อาจารย์ที่เกษียณ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีความก้าวร้าวในการพูดจากับครูอาจารย์
    การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนความประพฤติและส่งชื่อให้ฝ่ายปกครอง

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. จัดทำการ์ดเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ในโรงเรียน
5. ช่วยงานอาจารย์ในหมวดทำเอกสารเกี่ยวกับการสอบท้ายบท
6. ช่วยจัดทำของขวัญให้แก่อาจารย์ที่เกษียณ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำการ์ดเชิญ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำการ์ดเชิญยังมีชื่อผิดอยู่บ้าง
    การแก้ปัญหา คือ แก้ไขให้ถูกต้อง

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. จัดทำการ์ดเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ในโรงเรียน
5. ช่วยงานอาจารย์ในหมวดทำเอกสารเกี่ยวกับการสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำการ์ดเชิญ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำการ์ดเชิญมีความยุ่งยากในการออกแบบ
    การแก้ปัญหา คือ ออกให้เหมาะสมกับโอกาส

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ในโรงเรียน
5. จัดทำการ์ดเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ในโรงเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำการ์ดเชิญ
6. ได้ความสามัคคีและความสนิทสนมกับบุคลากรในโรงเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำการ์ดเชิญมีความยุ่งยากในการออกแบบ
    การแก้ปัญหา คือ ออกให้เหมาะสมกับโอกาส

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ
- ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะในวันมัธยม
- ในการเรียนรู้การทำสื่อการสอนสำหรับงานวิจัย
- ได้เรียนรู้การจัดเตรียมเอกสารใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นคณะและการทำงานในหมวด
- ได้ฝึกการทำเกียรติบัตร
- ได้เรียนรู้ทำกิจกรรมวันมัธยม
- ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ในการจัดทำแผนสำหรับงานวิจัยยังต้องแก้ไขเล็กน้อย 
การแก้ปัญหา คือ เขียนแผนให้ละเอียดทุกขั้นตอน
- ในการนำเสนอของนักเรียนบางห้องยังไม่ค่อยมีความพร้อม 
การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนในงานนำเสนอ
-  ในการจัดสถานที่มีความล่าช้าทำให้กลับบ้านค่ำ 
การแก้ปัญหา คือ ควรมีการวางแผนให้ดีกว่านี้ในการทำงานครั้งต่อไป
- ในการหน้าที่ต้องทำหลายด้าน 
การแก้ปัญหา คือ ควรมีการวางแผนว่าทำหน้าที่ไหนก่อน ทำให้เกิดความเร็วขึ้น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การอภิปรายผลของการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหากับนักเรียนและการสะท้อนความคิดเห็นกับเพื่อนครู

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

           นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหายังมีส่วนที่ต้องแก้ไขอยู่บางส่วน ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปใช้การปัญหานักเรียนได้แล้ว

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun