" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้ความสามัคคีและความสนิทสนมกับบุคลากรในโรงเรียน
- ได้เรียนรู้การทำการ์ดเชิญ
- ในการเรียนรู้การทำสื่อการสอนสำหรับงานวิจัย
- ได้เรียนรู้การทำข้อสอบ
- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นคณะและการทำงานในหมวด
- ได้เรียนรู้จัดทำเกียรติบัตรและการจัดทำบอร์ด
- ได้ช่วยเหลืองานด้านต่างๆในโรงเรียน
- ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ในการทำการ์ดเชิญมีความยุ่งยากในการออกแบบ 
การแก้ปัญหา คือ ออกให้เหมาะสมกับโอกาส
- ในการทำการ์ดเชิญยังมีชื่อผิดอยู่บ้าง 
การแก้ปัญหา คือ แก้ไขให้ถูกต้อง
-  นักเรียนมีความก้าวร้าวในการพูดจากับครูอาจารย์ 
การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนความประพฤติและส่งชื่อให้ฝ่ายปกครอง
- ในการเดินทางไปงานเลี้ยงมีอุปสรรคเนื่องจากฝนตก 
การแก้ปัญหา คือ พยายามรอให้ฝนหยุดแล้วถึงจะไปตามนัด
- นักเรียนขาดคะแนนเก็บเยอะ 
การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนตามแก้งานเพื่อให้คะแนนเพิ่มมากขึ้น
- ในการทำโครงการมีปัญหาในเรื่องเวลาการจัดทำ 
การแก้ปัญหา คือ จัดหาเวลาที่เหมาะสม
- ในการเรียนการสอนนักเรียนบางคนยังมีงานค้าง
 การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนมาส่งงานในเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องตัดเกรด
- ในการจัดทำข้อสอบมีจำนวนเยอะมาก 
การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันทำในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ในการจัดเรียงเกียรติบัตรมีความยุ่งยากเนื่องจากมีจำนวนเยอะ
 การแก้ปัญหา คือ แบ่งหน้าที่กันเพื่อจะได้จัดเรียงเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
- ในการเก็บรวบรวมคะแนนมีนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ส่งงาน 
การแก้ปัญหา คือ กำหนดเวลาส่งงานที่ชัดเจน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การอภิปรายผลของการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหากับนักเรียนและการสะท้อนความคิดเห็นกับเพื่อนครู

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

             ในการคิดคะแนนต้องแยกออกเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ และต้องทำให้เสร็จตรงเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun