" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
6. จัดทำป้ายการแข่งขันและป้ายประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะในวันมัธยม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนส่งเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ ทำโทษหักคะแนนความประพฤติ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำเอกสารสำหรับวันมัธยม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะในวันมัธยม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนส่งเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ ทำโทษโดยการไล่ออกนอกห้องเรียน

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. ให้อาจารย์ในหมวดประเมินสื่อในการทำวิจัย
5. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำเอกสารสำหรับกรรมการในวันมัธยม
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210 (สอนแทน)

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะในวันมัธยม
6. ในการเรียนรู้การทำสื่อการสอนสำหรับงานวิจัย

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดทำแผนสำหรับงานวิจัยยังต้องแก้ไขเล็กน้อย
    การแก้ปัญหา คือ เขียนแผนให้ละเอียดทุกขั้นตอน

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดเอกสารสำหรับการสอน
5. ช่วยอาจารย์ในหมวดคุมนักเรียนที่ซ้อมการแข่งขันทักษะ
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202 (สอนแทน)

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนโดดเยอะมาก
    การแก้ปัญหา คือ นักเรียนที่โดดเยอะ ให้ตัดสิทธิ์การสอบ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าอัดวิดีโอในการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (-ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 201
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจเย็บข้อสอบสำหรับการแก้ตัวชองนักเรียนที่สอบตก
7. ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนที่มาสอบแก้ตัว

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำข้อสอบและคุมห้องสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังมีการคุยอยู่บ้าง
    การแก้ปัญหา คือ ให้คนที่คุยแปลความหมายของบทเรียน ทำให้ไม่มีใครกล้าคุยอีก

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้เรียนรู้การจัดทำป้ายชื่อ
- ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
- ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการวางแผนทำงานเป็นกลุ่ม
- ได้เรียนรู้การกรอกข้อมูล Bookmark
- ได้เรียนรู้การทำงานเอกสารที่เป็นระบบ
- ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ในโครงการ
- ได้เรียนรู้การทำข้อสอบ
- ได้เรียนรู้การทำแบบคัดกรองนักเรียน
- ได้เรียนรู้การทำข้อสอบและคุมห้องสอบ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- นักเรียนไม่มีความพร้อมในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและตัดสิทธิ์การนำเสนอ
- นักเรียนส่งเสียงดัง 
การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและว่ากล่าวตักเตือน
- ในการประชุมเรื่องงานวันมัธยมยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ลงตัว 
การแก้ปัญหา คือ ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ในการกรอกข้อมูล Bookmark 
การแก้ปัญหา คือ ให้อาจารย์ช่วยสอนวิธีการคีย์ข้อมูล
- ในการกรอกข้อมูล Bookmark โปรแกรมไม่สมบูรณ์ 
การแก้ปัญหา คือ ให้อาจารย์ช่วยลงโปรแกรมใหม่
- มีการเกี่ยงหน้าที่ในการรับผิดชอบของโครงการ 
การแก้ปัญหา คือ ใช้หลักประชาธิปไตยเข้ามา ว่าใครสมควรทำหน้าที่ใด
- ในการทำข้อสอบยังต้องมีแก้เล็กน้อย 
การแก้ปัญหา คือ พยายามทำให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้นั้น
-  ในการทำข้อสอบนักเรียนยังทำไม่ค่อยได้ 
การแก้ปัญหา คือ ถ้าสอบตกจะมีงานแก้ตัวให้เกี่ยวกับเรื่องที่สอบ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ

ควรศึกษาวิธีการสอนใหม่ๆ รวมถึงในการทำวิจัยควรมีการปรับข้อสอบก่อนเรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

          ในการทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของการทดสอบวิจัยต้องมีการปรับปรุงคำสั่งในการทำข้อสอบเล็กน้อยและควรเพิ่มข้อมูลในการใช้สื่อการสอนในแผนด้วย

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำข้อสอบและคุมห้องสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำข้อสอบนักเรียนยังทำไม่ค่อยได้
    การแก้ปัญหา คือ ถ้าสอบตกจะมีงานแก้ตัวให้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. จัดทำข้อสอบในการสอบท้ายบท
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำแบบคัดกรองระบบนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำข้อสอบ
6. ได้เรียนรู้การทำแบบคัดกรองนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำข้อสอบยังต้องมีแก้เล็กน้อย
    การแก้ปัญหา คือ พยายามทำให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้นั้น

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. จัดทำหนังสือกติกาการแข่งขันทักษะในงานมัธยม
5. ประชุมนักศึกษาฝึกสอนในการทำโครงการต่างๆ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ในโครงการนั้นๆ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ มีการเกี่ยงหน้าที่ในการรับผิดชอบของโครงการ
    การแก้ปัญหา คือ ใช้หลักประชาธิปไตยเข้ามา ว่าใครสมควรทำหน้าที่ใด

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. เขียนแผนการสอนและจัดทำแบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
5. จัดทำเอกสารสำหรับชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202 (สอนแทน)
7. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202 (สอนแทน)

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน
6. ได้เรียนรู้การทำแบบประเมินพฤติกรรม
7. ได้เรียนรู้การทำงานเอกสารที่เป็นระบบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนมีการคุยมาก
    การแก้ปัญหา คือ ให้ออกไปยืนขาเดียวหน้าห้อง

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดอาหารสำหรับการการประชุมครูดีเด่น
6. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
7. กรอกข้อมูลนักเรียนใน Bookmark

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้เรียน
6. ได้เรียนรู้การผลิตนวัตกรรมในการทำวิจัย
7. ได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ
8. ได้เรียนรู้การกรอกข้อมูล Bookmark

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการกรอกข้อมูล Bookmark โปรแกรมไม่สมบูรณ์
    การแก้ปัญหา คือ ให้อาจารย์ช่วยลงโปรแกรมใหม่

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. จัดทำเอกสารสำหรับงานวันมัธยม
7. กรอกข้อมูลนักเรียนใน Bookmark

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้เรียน
6. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการวางแผนทำงานเป็นกลุ่ม
7. ได้เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ
8. ได้เรียนรู้การกรอกข้อมูล Bookmark

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการกรอกข้อมูล Bookmark
    การแก้ปัญหา คือ ให้อาจารย์ช่วยสอนวิธีการคีย์ข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เขียนแผนการสอน
6. เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับผู้เรียน
6. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการวางแผนทำงานเป็นกลุ่ม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการนำเสนองานนักเรียนยังไม่ค่อยมีความพร้อม
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ ในการประชุมเรื่องงานวันมัธยมยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ลงตัว
    การแก้ปัญหา คือ ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. ช่วยดูแลนักเรียนในการอบรมเรื่องเอดส์และยาเสพติด
5. วางแผนการทำวิจัย
6. เขียนแผนการสอนและจัดทำแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนส่งเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและว่ากล่าวตักเตือน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ออกแบบนวัตกรรมในการทำวิจัย
5. เขียนแผนการสอนล่วงหน้า
6. ช่วยทำป้ายชื่อคณะกรรมการในงานวันมัธยม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดทำป้ายชื่อ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนไม่มีความพร้อมในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและตัดสิทธิ์การนำเสนอ

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

             -ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
            - ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
            - ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
            - ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
            - ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
            - ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
            - ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
            - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม
            -ได้ฝึกการคีย์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัยขึ้น
            - ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
            - ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
            - ได้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการสอนให้ดีขึ้น
  - ได้เรียนรู้จัดประดับตกแต่งเทียนพรรษา
  - ได้เรียนรู้การส่งคะแนนของผลสอบ
  - ได้ความสามัคคีและความสนิทสนมในหมู่คณะ
  - ได้เรียนรู้จัดกลับดอกบัว
  - ได้เรียนรู้การจัดตกแต่งชุดสังฆทาน
  - ได้เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมชุมนุม
  - ได้เรียนรู้การจัดทำกิจกรรมอาเซียน
  - ได้เรียนรู้การจัดทำกิจกรรมวันแม่

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไ

         - ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง 
         การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือน        
         - แผนการจัดการเรียนรู้ควรแยกเป็นสัดส่วนให้ดีกว่าเดิม 
         การแก้ปัญหา คือ ปรับปรุงแผนการสอนให้เป็นระบบ
         - ในการจัดการเรียนการสอนควรมีสื่อประกอบ 
         การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไปควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย         
         - ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่ได้เตรียมตัวมานำเสนอ 
         การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน และให้โอกาสคาบหน้า
         - ในการจัดชุดสังฆทานและการจัดกลีบดอกบัวยังทำไม่เป็น 
         การแก้ปัญหา คือ ต้องให้อาจารย์และพี่ๆสอน
         - ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโดดเรียนเยอะ  
         การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและส่งชื่อต่อฝ่ายปกครอง
         - ในการจัดกิจกรรม ASEAN มีการจัดสถานที่ที่มีอากาศร้อนทำให้นักเรียนเบื่อ 
         การแก้ปัญหา คือ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสม
         - ในการจัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติได้รับคำสั่งกะทันหัน
         การแก้ปัญหา คือ ไปซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปมาจัดและประดับตกแต่ง

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนแผนและสื่อการสอนที่หลากหลาย

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                เนื่องจากในแผนต้องใช้เวลามากและมีทั้งหมดสองเรื่อง จึงควรแยกออกมาเป็นสองแผน เพื่อความกระชับ รวมถึงการนำสื่อที่หลากหลายมาสอน จะช่วยดึงดูดนักเรียนเพิ่มขึ้น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun