" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. ช่วยจัดข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงผลการเรียนของนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนส่งงานไม่ครบ
    การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนแก้งานค้างและสอบแก้ตัว

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. สอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงผลการเรียนของนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนส่งงานไม่ครบ
    การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนแก้งานค้างและสอบแก้ตัว

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคล
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการติวข้อสอบให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย
- ได้เรียนรู้กาจัดทำคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmark

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

            - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน 
            การแก้ไข คือ มีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
            - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง แก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าว
            ตักเตือนและสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
            - นักเรียนไม่ทำการบ้านการ แก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษ
           โดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
            - ในการติวข้อสอบมีเวลาน้อย และนักเรียนมีจำนวนมาก 
            จึงติวเนื้อหาให้กระชับ
- นักเรียนมีคะแนนเก็บไม่พอ ดังนั้นจึงต้องสอนซ่อมเสริม
- ในการรับเงินและส่งใบเสร็จ นักเรียนส่งล่าช้า จึงต้องปรับตัง 10 บาท 
เมื่อนำใบเสร็จมาให้จึงคืนเงินให้

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาการใช้โปรแกรม Bookmark
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

             - เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนเก็บไม่เพียงพอ จึงแนะนำให้สอนซ่อมเสริม เพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่นักเรียน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเอกสาร
5. ส่งสมุดฝึกให้อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงผลการเรียนของนักเรียน

 ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนส่งงานไม่ครบ
    การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนแก้งานค้าง

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บใบเสร็จเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงผลการเรียนของนักเรียน


ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนไม่นำใบเสร็จมา
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเงิน 10 บาท ถ้าไม่นำใบเสร็จมาในวันต่อไป

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนแทนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202
5. ตรวจข้อสอบท้ายบท
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บใบเสร็จเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงผลการเรียนของนักเรียน


ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนไม่นำใบเสร็จมา
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเงิน 10 บาท ถ้าไม่นำใบเสร็จมาในวันต่อไป

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนแทนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. ทำแผนการสอนและสื่อการสอน
6. จัดอุปกรณ์และสถานที่ในการประชุมของหมวด

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงผลการเรียนของนักเรียน
5. ได้รับรู้ถึงโครงการต่างๆ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนทำงานไม่เสร็จตามกำหนด
   การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. ทำสื่อการสอน
5. เข้าร่วมการประชุมครู

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงปัญหาต่างๆและวิธีแก้ไข

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและคุยเยอะ
   การแก้ปัญหา คือ ดัดนิสัยโดยการให้ยืนเรียนทั้งคาบ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนแทนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202
5. ตรวจข้อสอบท้ายบท
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บใบเสร็จเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้รู้ถึงผลการเรียนของนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนไม่นำใบเสร็จมา
   การแก้ปัญหา คือ ปรับเงิน 10 บาท ถ้าไม่นำใบเสร็จมาในวันต่อไป

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบท้ายบทวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอบท้ายบทวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. เข้าสอบท้ายบทวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บใบเสร็จเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนไม่นำใบเสร็จมา
   การแก้ปัญหา คือ ปรับเงิน 10 บาท ถ้าไม่นำใบเสร็จมาในวันต่อไป

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. ช่วยติวข้อสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การใช้วิธีการเก็บคะแนนนักเรียน
5. ได้เรียนรู้การติวให้กับนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการรับเงินนักเรียนบางคนไม่มา
   การแก้ปัญหา คือ ให้มารับในวันต่อไปพร้อมใบเสร็จ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. ช่วยจัดเอกสารสำหรับติวข้อสอบ Las สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6. ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การใช้วิธีการเก็บคะแนนนักเรียน
5. ได้เรียนรู้การติวให้กับนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการรับเงินนักเรียนบางคนไม่มา
   การแก้ปัญหา คือ ให้มารับในวันต่อไปพร้อมใบเสร็จ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมนุม
5. สอนวิชาซ่อมเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้การใช้วิธีการเก็บคะแนนนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนมาไม่ตรงเวลา
   การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนและให้ทำงานส่งจนเสร็จ

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม ถึง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคล
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการติวข้อสอบให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย
- ได้เรียนรู้กาจัดทำคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmark

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน การแก้ไข คือ มีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
                - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้างแก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
                - นักเรียนไม่ทำการบ้านการแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
                - ในการติวข้อสอบมีเวลาน้อย และนักเรียนมีจำนวนมาก จึงต้องติวเนื้อหาให้กระชับ
- ในการจัดค่ายพักแรม ลูกเสือไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าที่ควร จึงต้องหัดให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและหัดทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาการใช้โปรแกรม Bookmark
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                - เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนเก็บไม่เพียงพอ จึงแนะนำให้สอนซ่อมเสริม เพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่นักเรียน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. คุมนักเรียนขึ้นรถอย่างปลอดภัยในการเดินทางกลับ
3. เข้าร่วมกิจกรรมปิดกองค่ายพักแรมลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูมากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ สถานที่พักแรมมีความสกปรก
   การแก้ปัญหา คือ ให้ลูกเสือช่วยกันเก็บกวาด

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. คุมนักเรียนขึ้นรถอย่างปลอดภัยในการเดินทางไปค่ายพักแรม
3. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ช่วยทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงในฐานและการเดินทางไกล
5. จัดสถานที่ในการนอนค่ายพักแรม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูมากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสถานที่พักลูกเสือกางเต็นท์ไม่เป็น
   การแก้ปัญหา คือ ต้องหัดให้ลูกเสือช่วยเหลือและสามัคคีกัน
2. ปัญหา คือ ในการทำอาหารลูกเสือบางหมู่ไม่เตรียมอุปกรณ์มา
   การแก้ปัญหา คือ ให้ลูกเสือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun