" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดอาหารสำหรับเลี้ยงวันเกิด
5. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงตรวจดูข้อสอบและลงคะแนนสอบ
6. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเทียนพรรษาโดยการร้อยตาข่ายรอบเทียนพรรษา

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้จัดประดับตกแต่งเทียนพรรษา
6. ได้เรียนรู้การส่งคะแนนของผลสอบ
7. ได้ความสามัคคีและความสนิทสนมในหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่ได้เตรียมตัวมานำเสนอ
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน และให้โอกาสคาบหน้า

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
5. พูดคุย ปรึกษาเรื่องการสอนกับอาจารย์นิเทศน์วิชาเอก
6. ช่วยจัดเอกสาร เพื่อใช้เผยแพร่ในกิจกรรมชุมนุมอย. น้อย
7. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาลูกเสือ ม.2

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมนุม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการสอนให้ดีขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือน
2. ปัญหา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ควรแยกเป็นสัดส่วนให้ดีกว่าเดิม
    การแก้ปัญหา คือ ปรับปรุงแผนการสอนให้เป็นระบบ
3. ปัญหา คือ ในการจัดการเรียนการสอนควรมีสื่อประกอบ
    การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไปควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

                -ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
                - ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
                - ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                - ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
                - ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
                - ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
                - ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
                - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม
                -ได้ฝึกการคีย์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัยขึ้น
                - ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
                - ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
                - ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบ
      - ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบและการส่งข้อสอบต่อฝ่ายวัดผล
      - ได้เรียนรู้การจัดอาหารและการทำหน้าที่ในสถานที่จัดการประชุม
      - ได้เรียนรู้จัดเตรียมการจัดสถานที่สอบและการจัดข้อสอบ
      - ได้เรียนรู้หน้าที่เกี่ยวกับกรรมการคุมสอบ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                - ในการสอนนักเรียนบางคนยังทำแบบฝึกหัดไม่ได้ การแก้ปัญหา คือ แนะตัวต่อตัวและเพื่อนช่วยเพื่อน   
        - ในการจัดทำข้อสอบมีบางเรื่องที่นักเรียนยังไม่ได้เรียน การแก้ปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนข้อสอบให้สอดคล้องกับบทเรียน
                - นักเรียนไม่มีการเตรียมตัวในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน การแก้ปัญหา คือ ในการนำเสนอคราวหน้าควรมีการเตรียมตัวมากกว่านี้             
- ในการสอบนักเรียนไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไป ควรเน้นย้ำเรื่องคำศัพท์มากกว่านี้
                - ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง การแก้ปัญหา คือ สั่งสอนและหักคะแนนความประพฤติ
                - ในการจัดประชุมไม่อาหารเพียงพอต่อจำนวนสมาชิก การแก้ปัญหา คือ ในการจัดประชุมครั้งต่อไป ควรวางแผนและจัดการอาหารให้ถูกต้อง

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                เนื่องจากเป็นสัปดาห์ของสอบกลางภาค ต้องมีความรู้ในการคุมสอบ การจัดเตรียมข้อสอบ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่การทำงานในกองกลางและคณะกรรมการคุมข้อสอบ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. จัดสถานที่สอบ
2. เตรียมข้อสอบให้แก่อาจารย์คุมสอบห้องต่างๆ
3. เดินส่งข้อสอบและเก็บข้อสอบตามห้องสอบต่างๆ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้จัดเตรียมการจัดสถานที่สอบและการจัดข้อสอบ
2. ได้ทราบถึงหน้าที่เกี่ยวกับงานวัดผล

ปัญหาและการแก้ไข

-

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. จัดสถานที่สอบ
2. เตรียมข้อสอบให้แก่อาจารย์คุมสอบห้องต่างๆ
3. คุมสอบนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้จัดเตรียมการจัดสถานที่สอบและการจัดข้อสอบ
2. ได้ทราบถึงหน้าที่เกี่ยวกับงานวัดผล
3. ได้เรียนรู้หน้าที่เกี่ยวกับกรรมการคุมสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

-

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. จัดสถานที่สอบ
2. เตรียมข้อสอบให้แก่อาจารย์คุมสอบห้องต่างๆ
3. เดินส่งข้อสอบและรวบรวมข้อสอบส่งฝ่ายวัดผล

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้จัดเตรียมการจัดสถานที่สอบและการจัดข้อสอบ
2. ได้ทราบถึงหน้าที่เกี่ยวกับงานวัดผล

ปัญหาและการแก้ไข

-

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดอาหารเพื่อเลี้ยงขอบคุณการทำงานของทุกคนในหมวด
5. ช่วยอาจารในหมวดจัดทำเอกสาร

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ สั่งสอนและหักคะแนนความประพฤติ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202
4. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. ช่วยจัดอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับอาจารย์ที่มาประชุม
7. ช่วยจัดเอกสารสำหรับอาจารย์ที่มาประชุม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การจัดอาหารและการทำหน้าที่ในสถานที่จัดการประชุม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ สั่งสอนและหักคะแนนความประพฤติ
2. ปัญหา คือ ในการจัดประชุม อาหารเพียงพอต่อจำนวนสมาชิก
    การแก้ปัญหา คือ ในการจัดประชุมครั้งต่อไป ควรวางแผนและจัดการอาหาร
    ให้ถูกต้อง

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบและการส่งข้อสอบต่อฝ่ายวัดผล

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอบนักเรียนไม่ทราบความหมายของคำศัพท์
    การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไป ควรเน้นย้ำเรื่องคำศัพท์มากกว่านี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดเอกสารสอบและจัดเตรียมซองข้อสอบ
5. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบและการส่งข้อสอบต่อฝ่ายวัดผล

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนไม่มีการเตรียมตัวในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
    การแก้ปัญหา คือ ในการนำเสนอคราวหน้าควรมีการเตรียมตัวมากกว่านี้

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าร่วมคาบปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดเอกสารสอบและจัดเตรียมซองข้อสอบ
5. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบและการส่งข้อสอบต่อฝ่ายวัดผล

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดทำข้อสอบมีบางเรื่องที่นักเรียนยังไม่ได้เรียน
    การแก้ปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนข้อสอบให้สอดคล้องกับบทเรียน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำข้อสอบ
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดเอกสารสอบ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การจัดทำข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดทำข้อสอบมีบางเรื่องที่นักเรียนยังไม่ได้เรียน
    การแก้ปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนข้อสอบให้สอดคล้องกับบทเรียน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดทำข้อสอบ
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
5. เข้าร่วมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
6. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนบางคนยังทำแบบฝึกหัดไม่ได้
    การแก้ปัญหา คือ แนะตัวต่อตัวและเพื่อนช่วยเพื่อน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

                -ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
                - ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
                - ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                - ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
                - ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
                - ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
                - ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
                - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม
                -ได้ฝึกการคีย์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัยขึ้น
                - ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
                - ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
                -ได้เรียนรู้ช่วยเหลือกิจกรรมเชียร์มากขึ้น

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

         - นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนและพูดคุยมาก การแก้ปัญหา คือ มีการหักคะแนนและสอดแทรกเกม รวมถึงสั่งสอน
             - นักเรียนโดดเรียน การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนพฤติกรรม
             - ในการสอบนักเรียนยังเขียนโครงสร้างประโยคผิด การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไปจะให้นักเรียนจำโครงสร้างและความหมายของคำศัพท์มากกว่านี้
              - มีการลดเวลาเรียนเป็นพิเศษ 4 ซึ่งมีเวลาสอนเพียง 40 นาที ทำให้การสอนล่าช้า
การแก้ปัญหา คือ ในการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนและทำให้รวดเร็วและกระชับขึ้น
             - ในการคีย์ข้อมูลระบบมักจะมีปัญหาบ่อย ทำให้ข้อมูลหาย การแก้ปัญหา คือ ในการทำงานต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากขึ้น
              - ในการประชุมมีการถกเถียงเรื่องขบวนการเดินของครู ทำให้ไม่ลงตัวในการจัดขบวน
การแก้ปัญหา คือ ใช้เสียงส่วนใหญ่ นั้นคือ ประชาธิปไตยในการตัดสิน
              - ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี มีฝนตกลงมาทำให้เกิดอุปสรรคในการเชียร์ การแก้ปัญหา คือ
มีการโยกย้ายและปรับเปลี่ยนเวลาในการทำกิจกรรม
              - ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี การทำงานร่วมกับบุคคลหลายฝ่ายจึงเกิดการขัดแย้งบ้าง
การแก้ปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนตัวเองและยอมรับความเห็นของคนอื่น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                การศึกษาปัญหาวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยที่ทันสมัยมากขึ้น

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                เนื่องจากจะถึงสัปดาห์ของการสอบกลางภาค แต่เนื้อหาในการสอนไม่แน่ใจว่าจะทันกับข้อสอบหรือไม่ ดังนั้นจึงควรเร่งการสอนให้เร็วและกระชับขึ้น เพื่อให้ได้เนื้อหาตามกำหนดของการสอน

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ร่วมเดินขบวนพาเหรดของคณะครูสีส้ม
2. ควบคุมและดูแลกิจกรรมกีฬาสีของสีส้ม
3. ช่วยเก็บของและดูแลสถานที่บริเวณอัฒจรรย์เชียร์

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและคณะครู
2. ได้เรียนรู้ช่วยเหลือกิจกรรมเชียร์มากขึ้น
3. ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี การทำงานร่วมกับบุคคลหลายฝ่ายจึงเกิดการขัดแย้งบ้าง
    การแก้ปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนตัวเองและยอมรับความเห็นของคนอื่น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun