" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้


- ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลและได้ทำความรู้จักกับนักเรียนที่เป็นห้องเรียนรับผิดชอบมากขึ้น

- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติและเตรียมตัวก่อนเข้าสอนนักเรียน

- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปสอนนักเรียนจริง

-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี นอกจากนั้นยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น

-ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะขงผู้เรียนนักเรียนและเวลาในการเรียน

- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน

- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน

- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงการในรูปแบบต่างๆ และการสร้างประชาธิปไตยในการตัดสินใจทำโครงการต่างๆ

- ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบในการจัด English Camp

- ได้เรียนรู้การป้อนข้อมูลนักเรียนด้วยวิธีการทันสมัย

- ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่ออบรมนิสัยและการปฏิบัติตัวของนักเรียน

- ได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น


2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลังไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด การแก้ไข คือ ครูจะยืนพูดตรงกลางห้องและพูดให้เสียงดังขึ้น

- นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน การแก้ไข คือ มีการโน้มน้าวนักเรียนให้ทำงานโดยใช้คะแนนเป็นสิ่งเร้า

- นักเรียนโดดเรียน การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนพฤติกรรม

- นักเรียนไม่ทำการบ้าน การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน

- ในการจัดกลุ่มเพื่อฟังเพื่อนรายงานหน้าชั้นเรียนมีความล่าช้าเนื่องจากนักเรียนจำกลุ่มของตัวเองไม่ได้ การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ทำให้จัดกลุ่มได้ง่ายขึ้น

- นักเรียนไม่ใส่ชุดลูกเสือมา การแก้ปัญหา คือ มีการทำโทษให้เต้นและร้องเพลง

- ในการป้อนข้อมูล บางข้อมูลมีไม่ตรงกับสิ่งที่ได้รวบรวมมาจากเด็กนักเรียน การแก้ปัญหา คือ พยายามทำข้อมูลและหาข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด

- ในการจัดหาการแสดงในกิจกรรม English Camp มีความหลากหลายทำให้เกิดการสับสนการแก้ปัญหา คือ ใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ ส่วนหนึ่งมาจากความคิดเห็นของนักศึกษาและอีกส่วนหนึ่งมาจากความคิดเห็นของอาจารย์ในหมวด ทำให้ได้รับข้อคิดเห็นและการแสดงที่น่าพึงพอใจ

- ในการจัดหาอาหารและสถานที่มีการผิดพลาดทำให้เกิดการไม่พอใจของอาจารย์บางท่านการแก้ปัญหา คือ พยายามฟังสิ่งที่ท่านบอกละกล่าวตักเตือนมาแก้ไขในครั้งต่อไป

- ในการทำการแสดงไม่มีการเตรียมตัวเท่าที่ควร ทำให้งานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร การแก้ปัญหา คือ ในครั้งต่อไปควรมีการฝึกซ้อมและเตรียมตัวมากกว่านี้

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามสมรรถนะของผู้เรียน

- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

- การศึกษาปัญหาวิจัยและคิดว่าวิธีแก้ปัญหาวิจัยโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ


             ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องใช้ความอดทนและมีความขยันในการทำงาน รวมถึงต้องใจเย็น ถึงแม้ใครมาว่าอะไรต้องเก็บมาคิดและทำตัวเองให้ดีกว่าที่เขาพูดไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun