" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
3. ช่วยจัดอาหารและเครื่องดื่มในการทำกิจกรรม English Camp
3.  เข้าร่วมและช่วยดูแลนักเรียนในกิจกรรม English Camp
4. ทำการแสดงเกี่ยวกับกิจกรรมอาเซียน ในค่าย English Camp
5. เข้าประชุมในการทำโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
2. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
3. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบในการจัด English Camp
4. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่ออบรมนิสัยและการปฏิบัติตัวของนักเรียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ในแก่นักเรียน
6. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. ได้เรียนรู้การจัดทำโครงการและการทำงานเป็นทีม
8. ได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำการแสดงไม่มีการเตรียมตัวเท่าที่ควร ทำให้งานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
   การแก้ปัญหา คือ ในครั้งต่อไปควรมีการฝึกซ้อมและเตรียมตัวมากกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun