" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

                -ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
                - ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
                - ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                - ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
                - ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
                - ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
                - ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
                - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม
                -ได้ฝึกการคีย์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัยขึ้น
                - ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
                - ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
                -ได้เรียนรู้ช่วยเหลือกิจกรรมเชียร์มากขึ้น

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

         - นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนและพูดคุยมาก การแก้ปัญหา คือ มีการหักคะแนนและสอดแทรกเกม รวมถึงสั่งสอน
             - นักเรียนโดดเรียน การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนพฤติกรรม
             - ในการสอบนักเรียนยังเขียนโครงสร้างประโยคผิด การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไปจะให้นักเรียนจำโครงสร้างและความหมายของคำศัพท์มากกว่านี้
              - มีการลดเวลาเรียนเป็นพิเศษ 4 ซึ่งมีเวลาสอนเพียง 40 นาที ทำให้การสอนล่าช้า
การแก้ปัญหา คือ ในการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนและทำให้รวดเร็วและกระชับขึ้น
             - ในการคีย์ข้อมูลระบบมักจะมีปัญหาบ่อย ทำให้ข้อมูลหาย การแก้ปัญหา คือ ในการทำงานต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากขึ้น
              - ในการประชุมมีการถกเถียงเรื่องขบวนการเดินของครู ทำให้ไม่ลงตัวในการจัดขบวน
การแก้ปัญหา คือ ใช้เสียงส่วนใหญ่ นั้นคือ ประชาธิปไตยในการตัดสิน
              - ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี มีฝนตกลงมาทำให้เกิดอุปสรรคในการเชียร์ การแก้ปัญหา คือ
มีการโยกย้ายและปรับเปลี่ยนเวลาในการทำกิจกรรม
              - ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี การทำงานร่วมกับบุคคลหลายฝ่ายจึงเกิดการขัดแย้งบ้าง
การแก้ปัญหา คือ มีการปรับเปลี่ยนตัวเองและยอมรับความเห็นของคนอื่น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                การศึกษาปัญหาวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยที่ทันสมัยมากขึ้น

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                เนื่องจากจะถึงสัปดาห์ของการสอบกลางภาค แต่เนื้อหาในการสอนไม่แน่ใจว่าจะทันกับข้อสอบหรือไม่ ดังนั้นจึงควรเร่งการสอนให้เร็วและกระชับขึ้น เพื่อให้ได้เนื้อหาตามกำหนดของการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun