" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
5. พูดคุย ปรึกษาเรื่องการสอนกับอาจารย์นิเทศน์วิชาเอก
6. ช่วยจัดเอกสาร เพื่อใช้เผยแพร่ในกิจกรรมชุมนุมอย. น้อย
7. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาลูกเสือ ม.2

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมนุม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการสอนให้ดีขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือน
2. ปัญหา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ควรแยกเป็นสัดส่วนให้ดีกว่าเดิม
    การแก้ปัญหา คือ ปรับปรุงแผนการสอนให้เป็นระบบ
3. ปัญหา คือ ในการจัดการเรียนการสอนควรมีสื่อประกอบ
    การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไปควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun