" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลและได้ทำความรู้จักกับนักเรียนที่เป็นห้องเรียนรับผิดชอบมากขึ้น
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติและเตรียมตัวก่อนเข้าสอนนักเรียน         
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปสอนนักเรียนจริง
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี นอกจากนั้นยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น
 - ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะขงผู้เรียนนักเรียนและเวลาในการเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงการในรูปแบบต่างๆ และการสร้างประชาธิปไตยในการตัดสินใจทำโครงการต่างๆ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
                
            - นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลังไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด การแก้ไข คือ ครูจะยืนพูดตรงกลางห้องและพูดให้เสียงดังขึ้น
            - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน การแก้ไข คือ มีการโน้มน้าวนักเรียนให้ทำงานโดยใช้คะแนนเป็นสิ่งเร้า
            - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง แก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
            - นักเรียนไม่ทำการบ้าน การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาและพัฒนาการออกแบบกี่จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามสมรรถนะของผู้เรียน
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
               
           - นักเรียนแต่ละห้องจะมีนิสัยและผลการเรียนไม่เหมือนกัน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมและความสามารถของผู้เรียน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลัง
   ไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด
   การแก้ไข คือ ครูจะยืนพูดตรงกลางห้องและพูดให้เสียงดังขึ้น
2. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน
   การแก้ปัญหา คือ การหักคะแนน และให้นำมาส่งภายในวันนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
5. ช่วยเหลืองานเอกสารของครูพี่เลี้ยง
6. เข้าประชุมเรื่องการจัดทำโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้ช่วยเหลือและเข้าใจในการจัดทำโครงการมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลัง
   ไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด
   การแก้ไข คือ ครูจะยืนพูดตรงกลางห้องและพูดให้เสียงดังขึ้น
2. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน
   การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่ม

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าคุมนักเรียนในคาบปกครองของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. ไปส่งนักเรียนที่อาคารเรียนฝั่งตรงข้ามในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6. ช่วยเหลืองานเอกสารของครูพี่เลี้ยง
7. เข้าพบปะผู้ปกครองนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. ทราบถึงการปฎิบัติงานดูแลและการช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น
8. รู้จักผู้ปกครองนักเรียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลัง
   ไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด
   การแก้ไข คือ ครูจะยืนพูดตรงกลางห้องและพูดให้เสียงดังขึ้น
2. ปัญหา คือ นักเรียนมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย เลยต้องเช็คขาดเพราะไม่อยู่ในแถว 
   ทำให้ต้องคีย์ข้อมูลว่านักเรียนขาด ทำให้ผู้ปกครองเป็นห่วง
   การแก้ปัญหา คือ อธิบายผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบเช็คชื่อของโรงเรียน 
   ทำให้ผู้ปกครองสบายใจขึ้น

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยหางานชุดประจำชาติอาเซียน ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
5. เข้าพบปะ พูดคุยกับครูพี่เลี้ยงเรื่องงานดูแลนักเรียน
6. ช่วยจัดเอกสารและหนังสือในห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. ทราบถึงการปฎิบัติงานดูแลและการช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลัง
   ไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด
   การแก้ไข คือ ครูจะยืนพูดตรงกลางห้องและพูดให้เสียงดังขึ้น
2. นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน
   การแก้ไข คือ มีการโน้มน้าวนักเรียนให้ทำงานโดยใช้คะแนนเป็นสิ่งเร้า

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพิ้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าพบปะ พูดคุยเรื่องการเขียนแผนการสอนกับครูพี่เลี้ยง
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพิ้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ


ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูมากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการจัดการวางแผนการสอนและการจัดห้องเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน
6. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลัง
   ไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด
   การแก้ไข คือ ครูมายืนพูดอธิบายตรงกลางห้อง และใช้เสียงที่ดังขึ้น เพื่อให้ทั่วถึง

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าพบปะนักเรียนห้อง 202, 204, 208, และ 206 เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
4. เข้าสังเกตงานสอนของครูพี่เลี้ยง
5. ช่วยงานเอกสารในกลุ่มสาระ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในการหน้าที่ของครูมากขึ้น
4. ได้ฝึกการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและการทำงานเป็นหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีจำนวนมาก
   ทำให้เสียงที่พูดไปได้ยินไม่ทั่วถึง
   แก้ปัญหา คือ ควรพูดให้เสียงดังกว่านี้ และควรมีไมโครโฟนในการพูด

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธง
2. ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระจัดเตรียมเอกสารงานสอน
3. เข้าพบอาจารย์พี่เลี้ยง
4. เข้าสังเกตงานสอนของครูพี่เลี้ยง
5. ช่วยงานในกลุ่มสาระ
6. พบปะและแนะนำตัวให้นักเรียนรู้จัก
7. ประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถวและทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน
2. ได้ฝึกการปฏิบัติตนในการช่วยเหลือผู้อื่นและการมีจิตสาธารณะ
3. ทราบถึงหน้าที่และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพครูมากขึ้น
4. ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนมากขึ้น
5. ได้ทำความรู้จักบุคลากรในกลุ่มสาระมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง
   แก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
2. ปัญหา คือ ในการสอนเด็กจะมีการพูดคุยและปริมาณเด็กเยอะ ทำให้เสียงที่พูดไป
   เด็กได้ยินไม่ทั่วถึง
   แก้ปัญหา คือ ใช้ไมโครโฟนเพื่อเพิ่มเสียง และหากิจกรรมโน้มน้าวให้เด็ก
   ตั้งใจฟังมากขึ้น

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
2. พบหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
3. ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระ พิมพ์เอกสาร
4. ช่วยจัดหนังสือเรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5. เข้าพบครูพี่เลี้ยง เพื่อรับภาระงาน
6. ช่วยงานต่างๆ ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

ผลการปฎิบัติงาน

1. ได้ฝึกนักเรียนให้มีระเบียบในการเข้าแถว
2. ทราบถึงการปฎิบัติตนและหน้าที่ในการปฎิบัติงานวิชาชีพครู
3. ได้ใกล้ชิดกับครูพี่เลี้ยงมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
-

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช


The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun