" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธง
2. ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระจัดเตรียมเอกสารงานสอน
3. เข้าพบอาจารย์พี่เลี้ยง
4. เข้าสังเกตงานสอนของครูพี่เลี้ยง
5. ช่วยงานในกลุ่มสาระ
6. พบปะและแนะนำตัวให้นักเรียนรู้จัก
7. ประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถวและทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน
2. ได้ฝึกการปฏิบัติตนในการช่วยเหลือผู้อื่นและการมีจิตสาธารณะ
3. ทราบถึงหน้าที่และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพครูมากขึ้น
4. ได้ทำความรู้จักกับนักเรียนมากขึ้น
5. ได้ทำความรู้จักบุคลากรในกลุ่มสาระมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง
   แก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
2. ปัญหา คือ ในการสอนเด็กจะมีการพูดคุยและปริมาณเด็กเยอะ ทำให้เสียงที่พูดไป
   เด็กได้ยินไม่ทั่วถึง
   แก้ปัญหา คือ ใช้ไมโครโฟนเพื่อเพิ่มเสียง และหากิจกรรมโน้มน้าวให้เด็ก
   ตั้งใจฟังมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun