" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดการ์ดเชิญวันคริสต์มาส
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดข้อสอบกลางภาค
5. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การออกข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอบนักเรียนสอบตก
    การแก้ปัญหา คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนสอบแก้ตัว
2. ปัญหา คือ นักเรียนมีคะแนนไม่ถึงและส่งงานไม่ครบ
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเวลาในหารส่งงาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดป้ายนิเทศน์วันคริสต์มาส
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดข้อสอบกลางภาค
5. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
7. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การออกข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ นักเรียนมีคะแนนไม่ถึงและส่งงานไม่ครบ
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเวลาในหารส่งงาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดข้อสอบ
4. ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดข้อสอบกลางภาค
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การออกข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ นักเรียนมีคะแนนไม่ถึงและส่งงานไม่ครบ
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเวลาในการส่งงาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมเอกสารการสอน
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดข้อสอบ
5. ช่วยครูพี่เลี้ยงออกข้อสอบกลางภาค
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
7. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การออกข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ ในการข้อสอบต้องออกให้ตรงตามบทเรียนที่สอน
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเปลี่ยนข้อสอบให้ตรงตามจุดประสงค์

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมเอกสารการสอน
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดข้อสอบ
5. ช่วยครูพี่เลี้ยงออกข้อสอบ
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การออกข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ ในการข้อสอบต้องออกให้ตรงตามบทเรียนที่สอน
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเปลี่ยนข้อสอบให้ตรงตามจุดประสงค์

บันทึกการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลและได้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี จากนั้นยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
- ได้รู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงการในรูปแบบต่างๆ
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย
- ได้เรียนรู้การจัดทำบอร์ดความรู้และการจัดทำข้อสอบ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

             - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน เพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
             - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง ดังนั้นจึงต้องกล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
             - นักเรียนไม่ทำการบ้านการ  จึงมีการว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
             - ในการทำวิจัย ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามสมรรถนะของผู้เรียน
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                - ในอาทิตย์นี้ โรงเรียนจะมีการจัดเตรียมข้อสอบ เพราะฉะนั้น ต้องมีปรับข้อสอบให้ตรงกับบทเรียนที่สอนไป

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมเอกสารการสอน
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดข้อสอบ
5. ช่วยครุพี่เลี้ยงออกข้อสอบ
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   208


ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ได้เรียนรู้การออกข้อสอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ ในการข้อสอบต้องออกให้ตรงตามบทเรียนที่สอน
    การแก้ปัญหา คือ ปรับเปลี่ยนข้อสอบให้ตรงตามจุดประสงค์

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมเอกสารการสอน
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   204
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   206
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   208


ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการจัดทำเอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลาและคุยเสียงดัง
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันพ่อ
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   204
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   206
6. จัดบอร์ดวันพ่อ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการทำป้ายนิเทศน์

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลา
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ ในการทำวิจัยมีข้อมูลไม่เพียงพอ
    การแก้ปัญหา คือ พยายามหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   204
4. จัดทำงานวิจัยและแผนการสอน
5. ช่วยครูในหมวดเตรียมข้อมูลวันพ่อ
6. เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมและลูกเสือ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลา
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ ในการทำวิจัยมีข้อมูลไม่เพียงพอ
    การแก้ปัญหา คือ พยายามหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลและได้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี จากนั้นยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามผู้เรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงการในรูปแบบต่างๆ
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

            - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน เพราะฉะนั้นมีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
            - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง จึงมีการว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
            - นักเรียนไม่ทำการบ้าน จึงมีการว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
            - ในการทำวิจัย ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามสมรรถนะของผู้เรียน
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

           - ในอีกหนึ่งอาทิตย์หน้า โรงเรียนจะปิดเยอะ เพราะฉะนั้น ต้องมีการสั่งงานให้นักเรียน เพื่อเป็นการเก็บคะแนนก่อนสอบ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ (22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   208
4. จัดทำงานวิจัยและแผนการสอน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
2. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำแผนการสอน
3. ได้เรียนรู้การสอนวิธีใหม่ๆ
4. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. ได้ฝึกฝนการทำเอกสารต่างๆ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสอนนักเรียนยังส่งงานไม่ตรงเวลา
    การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
2. ปัญหา คือ ในการทำวิจัยมีข้อมูลไม่เพียงพอ
    การแก้ปัญหา คือ พยายามหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun