" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลและได้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี จากนั้นยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
- ได้รู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะของผู้เรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงการในรูปแบบต่างๆ
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย
- ได้เรียนรู้การจัดทำบอร์ดความรู้และการจัดทำข้อสอบ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

             - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน เพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
             - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง ดังนั้นจึงต้องกล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
             - นักเรียนไม่ทำการบ้านการ  จึงมีการว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
             - ในการทำวิจัย ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามสมรรถนะของผู้เรียน
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                - ในอาทิตย์นี้ โรงเรียนจะมีการจัดเตรียมข้อสอบ เพราะฉะนั้น ต้องมีปรับข้อสอบให้ตรงกับบทเรียนที่สอนไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun