" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวี ของระดับชั้น ม.2
3. ช่วยจัดอาหารและเครื่องดื่มในการทำกิจกรรม English Camp
3.เข้าร่วมและช่วยดูแลนักเรียนในกิจกรรม English Camp
4. ช่วยจัดกิจกรรมฐานความรู้ใน English Camp
5. ประชุมเรื่องการจัดการแสดงในค่าย English Camp

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
2. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
3. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบในการจัด English Camp
4. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่ออบรมนิสัยและการปฏิบัติตัวของนักเรียน
5. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ในแก่นักเรียน
6. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดหาอาหารและสถานที่มีการผิดพลาดทำให้เกิดการไม่พอใจ
    ของอาจารย์บางท่าน
   การแก้ปัญหา คือ พยายามฟังสิ่งที่ท่านบอกละกล่าวตักเตือนมาแก้ไขในครั้งต่อไป

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในคาบปกครองชั้น ม.2
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210
5. ช่วยจัดอาหารว่างในขณะพัก ในกิจกรรม English Camp
6. ช่วยอาจารย์จัดกิจกรรมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรม English Camp
7. ประชุมเพื่อวางแผนการการจัดการแสดงใน English Camp

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบในการจัด English Camp
7. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่ออบรมนิสัยและการปฏิบัติตัวของนักเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดหาการแสดงในกิจกรรม English Camp
   มีความหลากหลายทำให้เกิดการสับสน
   การแก้ปัญหา คือ ใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ ส่วนหนึ่งมาจาก
   ความคิดเห็นของนักศึกษาและอีกส่วนหนึ่งมาจากความคิดเห็นของอาจารย์
   ในหมวด ทำให้ได้รับข้อคิดเห็นและการแสดงที่น่าพึงพอใจ

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202
6. เข้าเรียนรู้และป้อนข้อมูลรายบุคคลในระบบ Data Management Center 2012
7. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเรียงหนังสือในการจัด English Camp

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบในการจัด English Camp
7. ได้เรียนรู้การป้อนข้อมูลนักเรียนด้วยวิธีการทันสมัย
8. ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดกลุ่มเพื่อฟังเพื่อนรายงานหน้าชั้นเรียนมีความล่าช้า
   เนื่องจากนักเรียนจำกลุ่มของตัวเองไม่ได้
   การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ทำให้จัดกลุ่มได้ง่ายขึ้น
2. ปัญหา คือ ในการป้อนข้อมูล บางข้อมูลมีไม่ตรงกับสิ่งที่ได้รวบรวมมา
    จากเด็กนักเรียน
    การแก้ปัญหา คือ พยายามทำข้อมูลและหาข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
5. ช่วยพิมพ์และจัดเอกสารตารางสอนใหม่ให้กับอาจารย์ในหมวด
6. เข้ากิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหาสมาชิกเข้าร่วมชุมนุม
7. เข้าสอนกิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การจัดการระบบชุมนุมและการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดกลุ่มเพื่อฟังเพื่อนรายงานหน้าชั้นเรียนมีความล่าช้า
   เนื่องจากนักเรียนจำกลุ่มของตัวเองไม่ได้
   การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ทำให้จัดกลุ่มได้ง่ายขึ้น
2. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ใส่ชุดลูกเสือมา
    การแก้ปัญหา คือ มีการทำโทษให้เต้นและร้องเพลง

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยพิมพ์และจัดเอกสารตารางสอนใหม่ให้กับอาจารย์ในหมวด
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสั่งการบ้านนักเรียนบางคนไม่ทำมา
    การแก้ปัญหา คือ มีการหักคะแนน เนื่องจากไม่ส่งตามเวลาที่กำหนด
2. ปัญหา คือ นักเรียนโดดเรียน
    การแก้ปัญหา คือ ตัดคะแนนพฤติกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. พบปะพูดคุยกับหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการจัดกิจกรรมในคาบปกครอง
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
6. เข้าประชุมเรื่อง การจัดโครงการเพศศึกษาและโครงการพันธุกรรมพืช

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
     เพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี
8. ได้เรียนรู้วิธีการทำโครงการและการเขียนโครงการให้ถูกวิธี

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสั่งการบ้านนักเรียนบางคนไม่ทำมา
    การแก้ปัญหา คือ มีการหักคะแนน เนื่องจากไม่ส่งตามเวลาที่กำหนด
2. ปัญหา คือ นักเรียนโดดเรียน
    การแก้ปัญหา คือ พูดให้ตระหนักถึงความผิด หากโดดเรียนเกิน 7 ครั้ง 
    ก็ทำให้ไม่มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้ากิจกรรมคาบปกครอง ม.2 มีการเลือกกรรมการและหัวหน้าสายชั้นม.2
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดหนังสือ
5. ให้คำปรึกษานักเรียนในการทำงานและการประพฤติตน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้สนิทสนมกับอาจารย์และนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสั่งการบ้านนักเรียนบางคนไม่ทำมา
    การแก้ปัญหา คือ มีการหักคะแนน เนื่องจากไม่ส่งตามเวลาที่กำหนด

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเอกสารเกี่ยวกับอาเซียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้สนิทสนมกับอาจารย์ในหมวดมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสั่งการบ้านนักเรียนบางคนไม่ทำมา
    การแก้ปัญหา คือ มีการหักคะแนน เนื่องจากไม่ส่งตามเวลาที่กำหนด
2. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนไม่นำสมุดและหนังสือมาเรียน
    การปัญหา คือ ครูพี่เลี้ยงมาช่วยจัดการ โดยตีเป็นรายบุคคล
    ทำให้นักเรียนเคารพมากขึ้น

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบ
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. เข้ากิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
7. เข้ากิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกอง หมู่ เลือกหัวหน้าหมู่
และรองหัวหน้า
8. เข้าประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่อง การจัดค่าย English Camp

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
8. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมชุมนุม และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว และไม่ให้ความเคารพ
    การแก้ปัญหา คือ มีการพูดคุย ตักเตือนด้วยเหตุผล ถึงมารยาทและการประพฤติตน
    ในการกระทำที่ไม่ดี
2. ปัญหา คือ จำนวนนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมมีน้อยมาก
    การแก้ปัญหา คือ มีการรับสมัครนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และหากิจกรรมโฆษณา
    เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก
3. ปัญหา คือ ในการจัดกอง และหมู่ลูกเสือ เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากนักเรียน
    มีจำนวนมาก
    การแก้ปัญหา คือ พยายามเรียกชื่อเป็นห้องว่าใครอยู่หมู่ไหน ทำให้การจัดรวดเร็ว

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึง 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
- ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น รวมถึงการทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษานักเรียนในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว
- ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อรายงานการมาเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ
- ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ได้ทราบการปฏิบัติตนในการเป็นครูเวรประจำวัน และหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
- ได้ทราบถึงประวัติของนักเรียนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น
- ได้รับรู้ความผูกพันและความรักที่นักเรียนมีต่อครูอาจารย์ รวมถึงการทำงานเป็นหมูคณะกับเพื่อนนักศึกษา

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- ในการทำข้อสอบนักเรียนจะมีการลอกและทำคะแนนได้น้อย การแก้ปัญหา คือ ในการลอกข้อสอบจะมีการเตือน 2 ครั้ง ถ้าครั้งที่ 3 กาหัวข้อสอบและตัดคะแนน
- ในการทำกิจกรรมวันไหว้ครู มีระยะเวลานาน นักเรียนเหนื่อยและร้อน ทำให้เมื่อเข้าคาบเรียน ไม่มีความตั้งใจเท่าที่ควร การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนทานไอศครีมที่แจกให้หายเหนื่อย แล้วจึงจะสอน ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำงานขึ้น
- ในคาบที่ 1 ของวันที่มีกิจกรรมไหว้ครูไม่มีการเรียนการสอน ทำให้ นักเรียนอีกห้องเรียนไม่ทันห้องอื่น การแก้ปัญหา คือ สั่งงานให้นักเรียนทำ แล้วนำมาส่งอีกคาบหน้า โดยใช้เวลาอธิบาย
- ในการซ้อมพิธีไหวครูมีความล่าช้าและเลยเวลาคาบสอน รวมถึงนักเรียนมีความเหนื่อยล้า จากความร้อน การแก้ไข คือ ควรมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการทำงานครั้งต่อไป
- ในการจัดกลุ่มในห้องเรียนค่อนข้างช้า เนื่องจากนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร การแก้ปัญหาคือ ในคราวหน้าหากมีการแบ่งกลุ่มควรมีวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียน
- นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
- นักเรียนไม่ทำการบ้าน การแก้ปัญหา คือ การหักคะแนน และว่ากล่าวตักเตือน และนักเรียนพูดคุยและเล่นกันในขณะที่สอน การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือน สั่งสอน ถึงการปฏิบัติตนในห้องเรียน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การศึกษาและสร้างความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน
การศึกษาข้อมูลในการทำวิจัยในชั้นเรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

            ในการจัดเรียนการสอน ต้องมีการสอบเพื่อกระตุ้นความสนใจและทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น อีกทั้งจะได้วัดความรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น หากไม่เข้าใจจะได้หาวิธีการสอนใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาผู้เรียนเพิ่มขึ้น

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
6. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210
7. ประชุมนักศึกษาฝึกสอนเรื่องการตัดเสื้อและลองขนาดเสื้อสำหรับครูฝึกสอน
8. คุยกะครูพี่เลี้ยงเรื่องการเก็บคะแนนและการประเมินในหนังสือแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
9. ตรวจข้อสอบนักเรียนทั้ง 3 ห้อง

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
8. ได้คำแนะนำและสั่งสอน ในเรื่องการปฏิบัติตนในการเป็นครู

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการทำข้อสอบนักเรียนจะมีการลอกและทำคะแนนได้น้อย
    การแก้ปัญหา คือในการลอกข้อสอบจะมีการเตือน 2 ครั้ง ถ้าครั้งที่ 3 กาหัวข้อสอบ
    และตัดคะแนน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าร่วมพิธีการวันไหว้ครู
4. เข้าร่วมการประชุมกีฬาสี
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
6. ช่วยอาจารย์ในหมวดทำเอกสาร

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
8. ได้รับรู้ความผูกพันธ์และความรักที่นักเรียนมีต่อครูอาจารย์

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหาคือ ในการทำกิจกรรมวันไหว้ครู มีระยะเวลานาน นักเรียนเหนื่อยและร้อน 
    ทำให้เมื่อเข้าคาบเรียน ไม่มีความตั้งใจเท่าที่ควร
    การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนทายไอศครีมที่แจกให้หายเหนื่อย แล้วจึงจะสอน 
    ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำงานขึ้น
2. ปัญหา คือ ในคาบที่ 1 มีมีการเรียนการสอน ทำให้ นักเรียนอีก้องเรียนไม่ทันห้องอื่น
    การแก้ปัญหา คือ สั่งงานให้นักเรียนทำ แล้วนำมาส่งอีกคาบหน้าโดยใช้เวลา
    อธิบายสั้นๆ

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208 (ซ้อมพิธีไหว้ครู)
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในคาบปกครองม.2
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. ดูแลและให้คำปรึษานักเรียนในขณะที่ทำพานไหว้ครู
6. เตรียมการสอนในวันต่อไป

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้ทำหน้าที่คุณครูที่ปรึกษาและสนิทกับนักเรียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหาคือ ในการซ้อมพิธีไหวครูมีความล่าช้าและเลยเวลาคาบสอน รวมถึงนักเรียน
    มีความเหนื่อยล้า จากความร้อน
     การแก้ไข คือ ควรมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการทำงานครั้งต่อไป

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun