" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจข้อสอบ
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. เข้ากิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
7. เข้ากิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดกอง หมู่ เลือกหัวหน้าหมู่
และรองหัวหน้า
8. เข้าประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่อง การจัดค่าย English Camp

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
8. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมชุมนุม และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว และไม่ให้ความเคารพ
    การแก้ปัญหา คือ มีการพูดคุย ตักเตือนด้วยเหตุผล ถึงมารยาทและการประพฤติตน
    ในการกระทำที่ไม่ดี
2. ปัญหา คือ จำนวนนักเรียนในกิจกรรมชุมนุมมีน้อยมาก
    การแก้ปัญหา คือ มีการรับสมัครนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และหากิจกรรมโฆษณา
    เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก
3. ปัญหา คือ ในการจัดกอง และหมู่ลูกเสือ เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากนักเรียน
    มีจำนวนมาก
    การแก้ปัญหา คือ พยายามเรียกชื่อเป็นห้องว่าใครอยู่หมู่ไหน ทำให้การจัดรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun