" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
5. ช่วยพิมพ์และจัดเอกสารตารางสอนใหม่ให้กับอาจารย์ในหมวด
6. เข้ากิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหาสมาชิกเข้าร่วมชุมนุม
7. เข้าสอนกิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การจัดการระบบชุมนุมและการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดกลุ่มเพื่อฟังเพื่อนรายงานหน้าชั้นเรียนมีความล่าช้า
   เนื่องจากนักเรียนจำกลุ่มของตัวเองไม่ได้
   การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ทำให้จัดกลุ่มได้ง่ายขึ้น
2. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ใส่ชุดลูกเสือมา
    การแก้ปัญหา คือ มีการทำโทษให้เต้นและร้องเพลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun