" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ถึง 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
- ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น รวมถึงการทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษานักเรียนในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว
- ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อรายงานการมาเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ
- ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ได้ทราบการปฏิบัติตนในการเป็นครูเวรประจำวัน และหน้าที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
- ได้ทราบถึงประวัติของนักเรียนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น
- ได้รับรู้ความผูกพันและความรักที่นักเรียนมีต่อครูอาจารย์ รวมถึงการทำงานเป็นหมูคณะกับเพื่อนนักศึกษา

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- ในการทำข้อสอบนักเรียนจะมีการลอกและทำคะแนนได้น้อย การแก้ปัญหา คือ ในการลอกข้อสอบจะมีการเตือน 2 ครั้ง ถ้าครั้งที่ 3 กาหัวข้อสอบและตัดคะแนน
- ในการทำกิจกรรมวันไหว้ครู มีระยะเวลานาน นักเรียนเหนื่อยและร้อน ทำให้เมื่อเข้าคาบเรียน ไม่มีความตั้งใจเท่าที่ควร การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนทานไอศครีมที่แจกให้หายเหนื่อย แล้วจึงจะสอน ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำงานขึ้น
- ในคาบที่ 1 ของวันที่มีกิจกรรมไหว้ครูไม่มีการเรียนการสอน ทำให้ นักเรียนอีกห้องเรียนไม่ทันห้องอื่น การแก้ปัญหา คือ สั่งงานให้นักเรียนทำ แล้วนำมาส่งอีกคาบหน้า โดยใช้เวลาอธิบาย
- ในการซ้อมพิธีไหวครูมีความล่าช้าและเลยเวลาคาบสอน รวมถึงนักเรียนมีความเหนื่อยล้า จากความร้อน การแก้ไข คือ ควรมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการทำงานครั้งต่อไป
- ในการจัดกลุ่มในห้องเรียนค่อนข้างช้า เนื่องจากนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร การแก้ปัญหาคือ ในคราวหน้าหากมีการแบ่งกลุ่มควรมีวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียน
- นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน
- นักเรียนไม่ทำการบ้าน การแก้ปัญหา คือ การหักคะแนน และว่ากล่าวตักเตือน และนักเรียนพูดคุยและเล่นกันในขณะที่สอน การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือน สั่งสอน ถึงการปฏิบัติตนในห้องเรียน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การศึกษาและสร้างความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน
การศึกษาข้อมูลในการทำวิจัยในชั้นเรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

            ในการจัดเรียนการสอน ต้องมีการสอบเพื่อกระตุ้นความสนใจและทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น อีกทั้งจะได้วัดความรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น หากไม่เข้าใจจะได้หาวิธีการสอนใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาผู้เรียนเพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun