" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าร่วมพิธีการวันไหว้ครู
4. เข้าร่วมการประชุมกีฬาสี
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
6. ช่วยอาจารย์ในหมวดทำเอกสาร

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
8. ได้รับรู้ความผูกพันธ์และความรักที่นักเรียนมีต่อครูอาจารย์

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหาคือ ในการทำกิจกรรมวันไหว้ครู มีระยะเวลานาน นักเรียนเหนื่อยและร้อน 
    ทำให้เมื่อเข้าคาบเรียน ไม่มีความตั้งใจเท่าที่ควร
    การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนทายไอศครีมที่แจกให้หายเหนื่อย แล้วจึงจะสอน 
    ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำงานขึ้น
2. ปัญหา คือ ในคาบที่ 1 มีมีการเรียนการสอน ทำให้ นักเรียนอีก้องเรียนไม่ทันห้องอื่น
    การแก้ปัญหา คือ สั่งงานให้นักเรียนทำ แล้วนำมาส่งอีกคาบหน้าโดยใช้เวลา
    อธิบายสั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun