" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 206
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 202
6. เข้าเรียนรู้และป้อนข้อมูลรายบุคคลในระบบ Data Management Center 2012
7. ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเรียงหนังสือในการจัด English Camp

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบในการจัด English Camp
7. ได้เรียนรู้การป้อนข้อมูลนักเรียนด้วยวิธีการทันสมัย
8. ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดกลุ่มเพื่อฟังเพื่อนรายงานหน้าชั้นเรียนมีความล่าช้า
   เนื่องจากนักเรียนจำกลุ่มของตัวเองไม่ได้
   การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ทำให้จัดกลุ่มได้ง่ายขึ้น
2. ปัญหา คือ ในการป้อนข้อมูล บางข้อมูลมีไม่ตรงกับสิ่งที่ได้รวบรวมมา
    จากเด็กนักเรียน
    การแก้ปัญหา คือ พยายามทำข้อมูลและหาข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun