" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพิ้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
4. เข้าพบปะ พูดคุยเรื่องการเขียนแผนการสอนกับครูพี่เลี้ยง
5. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพิ้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
6. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ


ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูมากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการจัดการวางแผนการสอนและการจัดห้องเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน
6. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลัง
   ไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด
   การแก้ไข คือ ครูมายืนพูดอธิบายตรงกลางห้อง และใช้เสียงที่ดังขึ้น เพื่อให้ทั่วถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun