" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

-ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคล
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการติวข้อสอบให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนและการทำวิจัย
- ได้เรียนรู้กาจัดทำคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmark

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

            - นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน 
            การแก้ไข คือ มีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
            - ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง แก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าว
            ตักเตือนและสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
            - นักเรียนไม่ทำการบ้านการ แก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษ
           โดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน
            - ในการติวข้อสอบมีเวลาน้อย และนักเรียนมีจำนวนมาก 
            จึงติวเนื้อหาให้กระชับ
- นักเรียนมีคะแนนเก็บไม่พอ ดังนั้นจึงต้องสอนซ่อมเสริม
- ในการรับเงินและส่งใบเสร็จ นักเรียนส่งล่าช้า จึงต้องปรับตัง 10 บาท 
เมื่อนำใบเสร็จมาให้จึงคืนเงินให้

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาการใช้โปรแกรม Bookmark
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

             - เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนเก็บไม่เพียงพอ จึงแนะนำให้สอนซ่อมเสริม เพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun