" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

             -ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
            - ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
            - ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
            - ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
            - ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
            - ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
            - ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
            - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม
            -ได้ฝึกการคีย์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัยขึ้น
            - ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
            - ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
            - ได้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนการสอนให้ดีขึ้น
  - ได้เรียนรู้จัดประดับตกแต่งเทียนพรรษา
  - ได้เรียนรู้การส่งคะแนนของผลสอบ
  - ได้ความสามัคคีและความสนิทสนมในหมู่คณะ
  - ได้เรียนรู้จัดกลับดอกบัว
  - ได้เรียนรู้การจัดตกแต่งชุดสังฆทาน
  - ได้เรียนรู้การแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมชุมนุม
  - ได้เรียนรู้การจัดทำกิจกรรมอาเซียน
  - ได้เรียนรู้การจัดทำกิจกรรมวันแม่

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไ

         - ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนและคุยเสียงดัง 
         การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือน        
         - แผนการจัดการเรียนรู้ควรแยกเป็นสัดส่วนให้ดีกว่าเดิม 
         การแก้ปัญหา คือ ปรับปรุงแผนการสอนให้เป็นระบบ
         - ในการจัดการเรียนการสอนควรมีสื่อประกอบ 
         การแก้ปัญหา คือ ในการสอนครั้งต่อไปควรมีสื่อการสอนที่หลากหลาย         
         - ในการเรียนการสอนนักเรียนไม่ได้เตรียมตัวมานำเสนอ 
         การแก้ปัญหา คือ หักคะแนน และให้โอกาสคาบหน้า
         - ในการจัดชุดสังฆทานและการจัดกลีบดอกบัวยังทำไม่เป็น 
         การแก้ปัญหา คือ ต้องให้อาจารย์และพี่ๆสอน
         - ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโดดเรียนเยอะ  
         การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและส่งชื่อต่อฝ่ายปกครอง
         - ในการจัดกิจกรรม ASEAN มีการจัดสถานที่ที่มีอากาศร้อนทำให้นักเรียนเบื่อ 
         การแก้ปัญหา คือ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสม
         - ในการจัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติได้รับคำสั่งกะทันหัน
         การแก้ปัญหา คือ ไปซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปมาจัดและประดับตกแต่ง

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

                เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนแผนและสื่อการสอนที่หลากหลาย

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

                เนื่องจากในแผนต้องใช้เวลามากและมีทั้งหมดสองเรื่อง จึงควรแยกออกมาเป็นสองแผน เพื่อความกระชับ รวมถึงการนำสื่อที่หลากหลายมาสอน จะช่วยดึงดูดนักเรียนเพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun