" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้เรียนรู้การจัดทำป้ายชื่อ
- ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
- ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการวางแผนทำงานเป็นกลุ่ม
- ได้เรียนรู้การกรอกข้อมูล Bookmark
- ได้เรียนรู้การทำงานเอกสารที่เป็นระบบ
- ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ในโครงการ
- ได้เรียนรู้การทำข้อสอบ
- ได้เรียนรู้การทำแบบคัดกรองนักเรียน
- ได้เรียนรู้การทำข้อสอบและคุมห้องสอบ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- นักเรียนไม่มีความพร้อมในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและตัดสิทธิ์การนำเสนอ
- นักเรียนส่งเสียงดัง 
การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนและว่ากล่าวตักเตือน
- ในการประชุมเรื่องงานวันมัธยมยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ลงตัว 
การแก้ปัญหา คือ ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ในการกรอกข้อมูล Bookmark 
การแก้ปัญหา คือ ให้อาจารย์ช่วยสอนวิธีการคีย์ข้อมูล
- ในการกรอกข้อมูล Bookmark โปรแกรมไม่สมบูรณ์ 
การแก้ปัญหา คือ ให้อาจารย์ช่วยลงโปรแกรมใหม่
- มีการเกี่ยงหน้าที่ในการรับผิดชอบของโครงการ 
การแก้ปัญหา คือ ใช้หลักประชาธิปไตยเข้ามา ว่าใครสมควรทำหน้าที่ใด
- ในการทำข้อสอบยังต้องมีแก้เล็กน้อย 
การแก้ปัญหา คือ พยายามทำให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้นั้น
-  ในการทำข้อสอบนักเรียนยังทำไม่ค่อยได้ 
การแก้ปัญหา คือ ถ้าสอบตกจะมีงานแก้ตัวให้เกี่ยวกับเรื่องที่สอบ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ

ควรศึกษาวิธีการสอนใหม่ๆ รวมถึงในการทำวิจัยควรมีการปรับข้อสอบก่อนเรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

          ในการทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของการทดสอบวิจัยต้องมีการปรับปรุงคำสั่งในการทำข้อสอบเล็กน้อยและควรเพิ่มข้อมูลในการใช้สื่อการสอนในแผนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun