" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ
- ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะในวันมัธยม
- ในการเรียนรู้การทำสื่อการสอนสำหรับงานวิจัย
- ได้เรียนรู้การจัดเตรียมเอกสารใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นคณะและการทำงานในหมวด
- ได้ฝึกการทำเกียรติบัตร
- ได้เรียนรู้ทำกิจกรรมวันมัธยม
- ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- ในการจัดทำแผนสำหรับงานวิจัยยังต้องแก้ไขเล็กน้อย 
การแก้ปัญหา คือ เขียนแผนให้ละเอียดทุกขั้นตอน
- ในการนำเสนอของนักเรียนบางห้องยังไม่ค่อยมีความพร้อม 
การแก้ปัญหา คือ หักคะแนนในงานนำเสนอ
-  ในการจัดสถานที่มีความล่าช้าทำให้กลับบ้านค่ำ 
การแก้ปัญหา คือ ควรมีการวางแผนให้ดีกว่านี้ในการทำงานครั้งต่อไป
- ในการหน้าที่ต้องทำหลายด้าน 
การแก้ปัญหา คือ ควรมีการวางแผนว่าทำหน้าที่ไหนก่อน ทำให้เกิดความเร็วขึ้น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

การอภิปรายผลของการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหากับนักเรียนและการสะท้อนความคิดเห็นกับเพื่อนครู

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/
 ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

           นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหายังมีส่วนที่ต้องแก้ไขอยู่บางส่วน ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปใช้การปัญหานักเรียนได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun