" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Classroom Language: Simple instructions


Expressions used in the classroom 

Classroom Language: Simple instructions 

1. Here are some common instructions which the class can easily understand:

 • Come in.                                        
 • Go out.
 • Stand up.                                         
 • Sit down.
 • Stand by your desks.                      
 • Put your hands up.
 • Put your hands down.                    
 • Hold your books/pens up.
 • Show me your pencil.                    
 • Come to the front of the class.
2. A number of instructions can be used at the beginning of a session, and as the semester continues:
 • Pay attention, everybody.              
 • You need pencils/rulers.
 • We'll learn how to...                      
 • Are you ready?
 • Open your books at page...           
 • Turn to page...
 • Look at activity five.                     
 • Listen to this tape.
 • Repeat after me.                             
 • Again, please.
 • Everybody...                                   
 • Who's next?
 • Like this, not like that.
 • You have five minutes to do this.
3. A number of instructions can be used at the end of a session, and as the semester continues:
 • It's time to finish.                           
 • Have you finished?
 •  Let's stop now.                              
 • Stop now.
 • Let's check the answers.                
 • Any questions?
 • Collect your work please.             
 • Pack up your books.
 • Are your desks tidy?
 • Don't forget to bring your ... tomorrow.
4. Instructions can also be sequenced:
 • First                                                 
 • Next
 • After that                                        
 • Then
 • Finally
5. Comprehension language:
 • Are you ready?                               
 • Are you with me?
 • Are you OK?                                  
 • OK so far?
 • Do you get it?                                 
 • Do you understand?
 • Do you follow me?                        
 • What did you say?
 • One more time, please.                  
 • Say it again, please.
 • I don't understand.                         
 • I don't get it.
 • Like this?                                        
 • Is this OK?

1 ความคิดเห็น:

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun