" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียน

- ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลและได้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
- ได้เรียนรู้งานด้านการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติและเตรียมตัวก่อนเข้าสอนนักเรียน         
- ได้เรียนรู้การเตรียมการสอนและเตรียมตัวที่ดีมาล่วงหน้า ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปสอนนักเรียนจริง
-ได้เรียนรู้การควบคุมชั้นเรียนที่ดี นอกจากนั้นยังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมากขึ้น
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสมรรถนะขงผู้เรียนนักเรียนและเวลาในการเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน
- ได้ความรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
- ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงการในรูปแบบต่างๆ และการสร้างประชาธิปไตยในการตัดสินใจทำโครงการต่างๆ

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- นักเรียนจะมีการพูดคุยเสียงดังและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงาน 
การแก้ไข คือ มีการตั้งกฎของห้องเรียนทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น
- ในการจัดระเบียบแถว นักเรียนจะมีการพูดคุยบ้าง 
แก้ปัญหา คือ จะว่ากล่าวตักเตือน และสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเข้าแถว
- นักเรียนไม่ทำการบ้าน 
การแก้ปัญหา คือ ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษโดยให้ทำงานเพิ่มรวมถึงการหักคะแนน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

- การศึกษาและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงตามสมรรถนะของผู้เรียน
- การควบคุมชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงในให้แก่ผู้เรียน

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ 
ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ

- นักเรียนแต่ละห้องจะมีนิสัยและผลการเรียนไม่เหมือนกัน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมและความสามารถของผู้เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun